Anh, T. T., I.V., G., Hòa, T. T., P.A., N., Dung, P. T., Niên, B. Ấn and Cẩn, P. N. (2011) “ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 393–408. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/348.