Lý, N. Đức, Thanh, N. and Hiên, L. T. T. (2011) “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 386–392. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/346.