Bình, B. T. (2011) “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 377–385. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/345.