Thắng, N. T. (2011) “MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 369–376. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/344.