Phương, N. H. (2011) “ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 337–346. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/341.