Trung, P. B. and Mầu, L. Đình (2011) “HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), pp. 322–328. doi: 10.15625/0866-7187/33/3/339.