Minh, N. T. (2011) “HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 231–237. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/330.