Thành, T. T. M., Xuyên, N. Đình, Xuyên, N. Đình, Dương, N. V., Dương, N. V., Minh, N. L. and Minh, N. L. (2011) “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 209–219. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/327.