Trọng, C. Đình, Triều, C. Đình and Vinh, N. Đức (2011) “ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 151–163. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/321.