Tuyến, Đoàn V. and Toàn, Đinh V. (2011) “ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 119–125. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/286.