Tân, M. T., Tỵ, P. V., Bát, Đặng V., Bách, L. D., Biểu, N., Nghi, T. and Dung, L. V. (2011) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 109–118. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/285.