Triều, C. Đình, Duẩn, N. B., Hải, Đặng T., Thắng, N. G., Nam, B. A. and Nguyên, N. Đình (2011) “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), pp. 97–108. doi: 10.15625/0866-7187/33/2/284.