Xuyên, N. Đình, Dũng, N. Q., Sơn, L. T., Văn, Đinh Q., Hùng, N. T. and Minh, N. L. (2008) “Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), pp. 264–269. doi: 10.15625/0866-7187/30/3/11792.