Sơn, L. T. (2008) “Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), pp. 351–356. doi: 10.15625/0866-7187/30/3/11790.