Thắng, T. T., Hướng N. V., Ngợi C. V. and Tích, V. V. (2008) “Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), pp. 243–250. doi: 10.15625/0866-7187/30/3/11789.