Tô, T. Đình and Công, D. C. (2008) “Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS”, Science of the Earth, 30(4), pp. 374–379. doi: 10.15625/0866-7187/30/4/11771.