Vân, N. K. (2008) “Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), pp. 356–362. doi: 10.15625/0866-7187/30/4/11769.