Anh, T. T., Hòa, T. T., Borisenko, A. S., Phượng, N. T., Dung, P. T. and Anh, T. V. (2008) “Đặc điểm khoáng vật - địa hóa vỡ tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu”, Science of the Earth, 30(4), pp. 302–307. doi: 10.15625/0866-7187/30/4/11762.