Vũ, P. N., Vũ, P. N. H. and Bình, N. X. (2008) “Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)”, Science of the Earth, 30(4), pp. 289–301. doi: 10.15625/0866-7187/30/4/11761.