Ý, N. V., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Anh, T. T., Vấn, V. V., Dung, P. T., Izokh, E. P. and Borisenko, A. S. (2008) “Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), pp. 233–242. doi: 10.15625/0866-7187/30/3/11760.