An, L. Đức, Khanh, U. Đình, Tuấn, T. P. and Thành, N. N. (2008) “Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 225–232. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11759.