Niên, B. Ấn (2008) “Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 199–209. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11757.