Phương, N. H. and Truyền, P. T. (2008) “Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 185–193. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11755.