Triều, C. Đình and Tatiana, S. (2008) “Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 176–184. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11754.