Tuyến, Đoàn V., Toàn, Đinh V. and Bắc, T. V. (2008) “Nghiên cứu nguồn địa nhiệt cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 153–160. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11751.