Việt, L. T. and Thắng, T. V. (2008) “Về pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), pp. 124–129. doi: 10.15625/0866-7187/30/2/11747.