Bình, N. V. (2003) “Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội)”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), pp. 275–280. doi: 10.15625/0866-7187/25/3/11738.