Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hùng, P. Q. and Dương, N. Ánh (2003) “Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), pp. 193–200. doi: 10.15625/0866-7187/25/3/11727.