Thanh, L. N., Giảng, N. V. and Nhân, N. S. (2008) “Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), pp. 84–90. doi: 10.15625/0866-7187/30/1/11721.