Dương, N. Đình (2008) “Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), pp. 31–38. doi: 10.15625/0866-7187/30/1/11715.