Hải, V. Q. (2006) “Kiểm tra chất lượng số liệu GPS”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), pp. 287–292. doi: 10.15625/0866-7187/28/2/11706.