Yêm, N. T., Cường, N. Q., Zuchiewicz, W. and Tokarski, A. K. (2006) “Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan”, Science of the Earth, 28(2), pp. 280–282. doi: 10.15625/0866-7187/28/2/11704.