Giảng, N. V., Duẩn, N. B., Khiêm, L. C., Thanh, L. N. and Dũng, N. Q. (2018) “Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), pp. 410–421. doi: 10.15625/0866-7187/28/4/11692.