Thoa, N. T. K., Arduino, G., Giảng, N. V., Văn, P. T. K. and Vượng, B. T. (2018) “Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), pp. 389–409. doi: 10.15625/0866-7187/28/4/11690.