Thọ, P. Đình, Dỹ, N. Địch, Bát, Đặng V. and Tính, Đỗ T. (2018) “Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), pp. 321–328. doi: 10.15625/0866-7187/28/3/11678.