Tích, V. V. (2018) “Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), pp. 241–252. doi: 10.15625/0866-7187/28/3/11668.