Thịnh, V. (2018) “Về lịch sử hình thành và phát triển địa hình hệ thống đảo ven bờ Việt Nam”, Science of the Earth, 28(2), pp. 210–214. doi: 10.15625/0866-7187/28/2/11662.