Vượng, N. V., Chương, M. H. and Thắng, T. T. (2018) “Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), pp. 165–173. doi: 10.15625/0866-7187/28/2/11657.