Vấn, V. V., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Anh, T. T., Anh, P. L., Lam, T. H. and Dung, P. T. (2018) “Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), pp. 102–109. doi: 10.15625/0866-7187/28/2/11649.