Sơn, L. T., Chinh, V. V., Thủy, N. N., Dũng, N. Q., Yêm, N. V., Xuyên, N. Đình, Cường, N. Q., Hùng, N. T. and Minh, N. L. (2018) “Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), pp. 51–60. doi: 10.15625/0866-7187/28/1/11570.