Sơn, V. T. (2018) “Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), pp. 43–50. doi: 10.15625/0866-7187/28/1/11569.