An, L. Đức, Thịnh, V., Tuấn, N. A. and Thành, N. N. (2018) “Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), pp. 25–33. doi: 10.15625/0866-7187/28/1/11567.