Lân, P. H. (2014) “Các yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn và số liệu trọng lực trong đo cao GPS”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), pp. 350–354. doi: 10.15625/0866-7187/29/4/11552.