Khiển, N. X. and Văn, T. T. (2007) “Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững”, VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 29(3), pp. 284–287. doi: 10.15625/0866-7187/29/3/11543.