Thuyết, N. T. M., Nhung, N. T. and Khôi, N. N. (2007) “Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), pp. 254–260. doi: 10.15625/0866-7187/29/3/11537.