Vấn, V. V., Hòa, T. T., Borisenco, A. S., Phượng, N. T., Anh, T. T., Lam, T. H., Thuận, Đặng T. and Dung, P. T. (2007) “Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), pp. 154–160. doi: 10.15625/0866-7187/29/2/11523.