Lan, L. T. P., Ellwood, B. B. and Phương, T. H. (2007) “Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC”, Science of the Earth, 29(1), pp. 30–37. doi: 10.15625/0866-7187/29/1/11507.