Tân, M. T. and Trịnh, P. T. (2007) “Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), pp. 18–29. doi: 10.15625/0866-7187/29/1/11506.