Lạc, M. V. (2004) “Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), pp. 349–355. doi: 10.15625/0866-7187/26/4/11499.