Xuyên, N. Đình and Nguyên, P. Đình (2004) “Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), pp. 274–282. doi: 10.15625/0866-7187/26/3/11489.